Vad tycker den tysta majoriteten om arbetsplatsen?

Att få en arbetsplats att fungerar är ingen lätt sak, det kommer oftast inte av sig själv. Alla är individer, några är starkare, andra mer återhållsamma. Allt som oftast är det en eller ett par personer som för hela arbetsstyrkans talan, det kan göra att den gemensamma samsynen inte alls gäller.
Det finns många olika verktyg med syfte att synliggöra medarbetarnas syn på arbetsplatsen och dess ledning. Ett av de mest effektiva verktygen är att göra en medarbetarundersökning, där får varje individ det utrymmet denna behöver för att uttrycka sin syn utan påverkan av kollegor.

Olika syften för att utföra en medarbetarundersökning. Här är några exempel:

 • Hur fungerar arbetsledningen, är direktiven tydliga
 • Inflyttande över sin egen arbetssituation
 • Det psykiska välmåendet på en arbetsplats
 • Det fysiska välmåendet på en arbetsplats
 • Det sociala välmåendet på en arbetsplats
 • Är ledningen lyhörda och benägna till förändring

Resultat utan verkan

Det är inte helt sällan resultatet av en genomför medarbetarundersökning uteblir. Anledningen är oftast att syftet med att göra medarbetarundersökningen inte var tydligt. Frågorna kan ha varit dåligt utformade, en ledning med lågt engagemang inför uppgiften eller att undersökningen inte upplevdes att ha något att göra med det dagliga arbetet.

Vanliga fel när man gör en medarbetarundersökning:

 • Att ledningen upprättar frågorna utifrån sitt eget perspektiv.
 • Medarbetarundersökning är egentligen en trivselunderökning
 • Undersökningen saknar balans mellan medarbetar- och arbetsgruppfrågor och organisations- och arbetsplatsinriktade frågor.
 • Resultatet av medarbetarundersökning delges inte personalen
 • Ingen avsatt tid till att arbeta vidare med frågor som undersökningen har genererat.

För att kunna använda medarbetarundersökning som ett verktyg i förändringsarbetet.

 • Ta gärna in hjälp utifrån. Professionella medarbetarundersökningar utförs av HR-specialister, helst med ett utifrån perspektiv.
 • Gör en nulägesanalys. Var befinner sig företaget idag, och vart vill man nå? Är glappet för stort mellan nuläge och vision så bör ett separat och grundläggande förändringsarbete påbörjas.
 • Lått personalen vara delaktiga i resultat och förändringsarbete.

Engageras medarbetarna medarbetarundersökningen så kan denna verka som en god katalysator i förändringsarbetet, det förutsatt att det finns tillräckligt mycket avsatt tid och utrymme för att bedriva förändringarna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *